Algemene voorwaarden

KingCash verleent terugkoopgarantie aan de cliënt voor het door cliënt aan haar verkochte artikel tegen betaling van het overeengekomen terugkoopbedrag binnen de daarvoor geldende periode. Met artikel wordt bedoeld het in de overeenkomst omschreven goed welke uit meerdere componenten kan bestaan. Client verklaart door middel van de ondertekening van de overeenkomst onderstaande algemene voorwaarden te aanvaarden, welke uitsluitend op deze overeenkomst en met het identiek overeenkomende artikelnummer van toepassing zijn.

 • 1. Cliënt verklaart bovenvermeld artikel c.q. artikelen aan KC te hebben verkocht en in volle eigendom te hebben overgedragen voor vermeld inkoopbedrag en zelf geen BTW – vooraftrek te hebben genoten bij de aanschaf ervan. Het artikel is derhalve aangemerkt als marge-artikel c.q. margegoed.
 • 2. Cliënt verklaart uitdrukkelijk volledig handels bekwaam en beschikkingsbevoegd te zijn met betrekking tot deze overeenkomst en zich met een geldig legitimatiebewijs te hebben geïdentificeerd .
 • 3. In navolging op de verklaring in punt 2, verklaart cliënt uitdrukkelijk niet op een andere wijze in handelingsbevoegdheid te worden beperkt door de onderbewindstelling van een curator of bewindvoerder.
 • 4. Het aankoopbedrag is de overeengekomen prijs van het artikel waarvoor KC het artikel in eigendom heeft gekregen tegen contante betaling.
 • 5. Het terugkoopbedrag is de bij aankoop overeengekomen prijs van het artikel waarvoor cliënt het artikel tegen contante betaling kan terugkopen indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan.
 • 6. Cliënt betaalt een opslag van 9% over het aankoopbedrag met een minimum van € 60 over de overeengekomen terugkooptermijn van twee maanden. Als de vervaldatum op een zon- of feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als vervaldatum. Indien u binnen één maand termijn de verpande goederen terugkoopt, geldt een opslag van 4,5% van het aankoopbedrag.
 • 7. Na het verstrijken van de terugkooptermijn vervalt de terugkoopgarantie en is deze van rechtswege vervallen, behoudens in de gevallen dat er een verlenging van de terugkooptermijn is overeengekomen..
 • 8. De terugkoopgarantie kan maximaal eenmaal worden verlengd , op voorwaarde dat de verlenging vóór het verstrijken van de vervaldatum schriftelijk is vastgelegd en ondertekend tegen contante betaling van de opslagkosten voor die termijn, welke 9% bedragen van het aankoopbedrag.
 • 9. Het artikel kan uitsluitend worden teruggekocht door de cliënt zelf onder overlegging van de overeenkomst en een geldige legitimatie, of diens rechtsopvolgers, indien sprake is van artikel 10 en 11.
 • 10. Een rechtsopvolger In geval cliënt is overleden, onder overlegging van de nodige bewijsstukken.
 • 11. Een situatie waarbij de cliënt heeft kenbaar gemaakt niet in staat te zijn persoonlijk van de terugkoopgarantie gebruik te maken, accepteert KC alleen een door cliënt ondertekende volmacht aan zijn partner of een kind, welke als zodanig aannemelijk en aantoonbaar is.
 • 12. Als de cliënt na de maximale terugkooptermijn inclusief twee verlengingen, niet in staat is van de terugkoopgarantie gebruik te maken en hij wenst toch gebruik te maken van zijn terugkooprecht, dient cliënt hierover KC tijdig over te informeren. KC zal hieraan tegemoetkomen en een volledig nieuwe overeenkomst opstellen, waarbij in overleg nieuwe prijsafspraken worden vastgelegd.
 • 13. Alle artikelen die KC aankoopt worden geregistreerd in het Opkoperregister, ingevolge het wettelijk Besluit opkoperregisters BES. Goederen afkomstig uit diefstal, welke in beslag worden genomen zijn automatisch van rechtswege verbeurd verklaard.
 • 14. De client mag van KC verwachten dat deze zorgvuldig met de aangekochte artikelen omgaat en deze in goede conditie houdt gedurende de terugkoopgarantie termijn.
 • 15. KC is nooit aansprakelijk voor schade aan of het op enige wijze verloren gaan van de opgeslagen goederen, tenzij dit is te wijten aan opzet of grove schuld door KC. In dat geval beperkt de aansprakelijkheid zich maximaal tot het in de overeenkomst vermelde aankoopbedrag.